Over Jobcoaching
Een jobcoach van Voorne-Putten Werkt begeleidt een werknemer bij het verrichten van zijn taken op de werkplek. De persoonlijke ondersteuning moet noodzakelijk zijn. Dit betekent dat de werknemer zonder deze ondersteuning in redelijkheid niet zijn werkzaamheden zou kunnen verrichten. De jobcoach begeleidt de werknemer op de werkplek. Hij/zij ondersteunt op de werkvloer met het aanleren van diverse vaardigheden, stelt in samenspraak doelen op en is bereikbaar als er problemen ontstaan. Hierbij heeft de jobcoach oog voor problemen in leefgebieden van de werknemer en ondersteunt hen in het zoeken naar oplossingen. Indien nodig wordt afstemming gezocht met het ondersteunende sociale netwerk van de werknemer. Naast de begeleiding van de werknemer vindt ook coaching van de werkgever en/of directe collega’s in het scheppen van de juiste voorwaarden op de werkvloer plaats.
Voorne-Putten Werkt biedt maatwerk bij de inzet van jobcoaching, d.w.z. het maken van onderscheid naar de behoefte, de mogelijkheden en de omstandigheden van werknemer en werkgever. Het doel van jobcoaching is dat de werknemer uiteindelijk duurzaam zonder begeleiding bij een reguliere werkgever werkzaam kan zijn. Dit betekent dat de werknemer aan het einde van de jobcoachingperiode zelfstandig zijn of haar werk kan uitvoeren en/of de werkgever zelf in staat is de werknemer te begeleiden.

Basisprocedure jobcoach

Vanaf start

 De jobcoach maakt een begeleidingsplan met de kandidaat, welke aan de betreffende werkadviseur wordt voorgelegd.

 De jobcoach ondersteunt de werknemer met het werken aan de opgestelde doelen.

 De jobcoach is een aanspreekpunt als er problemen ontstaan.

 De accountmanager ondersteunt de werkgever waar nodig.
 De jobcoach zal de gemeente voorzien van een voortgangsrapportage. Eén keer per kwartaal zal de verantwoording van de gewerkte uren door de financiële administratie van Voorne-Putten Werkt worden doorgestuurd aan de financiële administratie van de gemeente Nissewaard.

Na 3 maanden

 De Jobcoach maakt een evaluatieverslag. Dit verslag wordt iedere 3 maanden gemaakt, zolang het jobcoachtraject duurt.

Na 6 maanden

 De Jobcoach stelt het begeleidingsplan waar nodig bij en deelt dit met de werkadviseur. Dit wordt iedere 6 maanden herhaald, zolang het jobcoachtraject duurt.

Na 2 jaar

 Na maximaal 2 jaar eindigt de jobcoaching. In uitzonderingsgevallen, indien er een goede onderbouwing is, kan er een uitloop van een jaar worden aangevraagd.

Praktische informatie
 Inzet is afhankelijk van de mate van de begeleidingsnoodzaak. Er is onderscheid in begeleidingsniveaus “licht” en “midden”. De maximale urenbesteding per begeleidingsniveau is gebaseerd op de G4 afspraken. Het betreft hier maximale uren per jaar op basis van een arbeidsovereenkomst van 24 uur of meer per week. Werkt de persoon minder dan 24 uur, dan wordt het regiem naar rato van het minder aantal uren werken vastgesteld in overleg. Het overzicht van de maximale urenbestedingen en begeleidingsniveau is:

Begeleidingsniveau
Jaar 1 in uren
Jaar 2 in uren
Jaar 3 (optie) Licht regime Maximaal 36 uur Maximaal 18 uur Maximaal 18 uur
Midden regime
Maximaal 60 uur
Maximaal 36 uur
Maximaal 24 uur

 In specifieke gevallen, bijvoorbeeld in het geval van langdurige ziekte, kan de ureninzet van de jobcoach overgeheveld worden naar de volgende periode. Ieder half jaar wordt geëvalueerd of jobcoaching langer noodzakelijk is.

Voorne-Putten Werkt beschikt over Noloc-gecertificeerde jobcoaches.