ONZE DIENSTEN

Industrieel

Assembleren, Monteren en Verpakken

Voorne-Putten Werkt heeft een capaciteit van ruim 220 gemotiveerde medewerkers, die gesteund door deskundigheid en machines, volgens uw specificaties en productienormen diverse werkzaamheden kunnen uitvoeren. Wij beschikken onder andere over een verpakkingsautomaat en een bundelpakker met krimptunnel. Er is voldoende ruimte voor tussenopslag om grote hoeveelheden te kunnen verwerken.

Wij bieden u de volgende diensten aan:

 • Assembleren
 • Elektromontage
 • Etiketteren
 • Handmatig of machinaal labelen van conservenblikken e.d.
 • In-, uit-, om- en verpakken
 • Krimpen, sealen, bundelen
 • Labelen
 • Montage
 • Sorteren

Wenst u meer informatie neem dan contact op met onze medewerkers van de afdeling Verkoop.

Actief op locatie / Inlenen

Heeft u tijdelijk behoefte aan extra mankracht dan kan Voorne-Putten Werkt u wellicht van dienst zijn. In hoofdzaak betreft het de inzet van medewerkers op werksoorten die geen bijzondere vaardigheden vereisen, maar zoals u elders op de site zult zien verrichten wij in eigen huis tal van activiteiten waar vakmanschap voor is vereist. Ook deze medewerkers kunnen door u worden ingeleend.

Wenst u meer informatie over het inlenen van mankracht dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling Verkoop.

Copycenter

Het Copycenter is gevestigd aan de Marrewijklaan te Spijkenisse en verricht, naast repro-werkzaamheden voor de gemeente Nissewaard, ook werkzaamheden voor bedrijven, verenigingen en particulieren.

Bij het Copycenter kunt u terecht voor: Kopieerwerk zwart-wit en kleur A5- A3. Inbinden van rapporten, scripties, (jaar)Verslagen en boekjes, Faxen, Lamineren A5- A3, Boekjes A5 en A4 inclusief vouwen en nieten, Bouwtekeningen A3- A0, Verkoop wit en gekleurd printerpapier

Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met Ingeborg Sinke, onze coördinator van het Copycenter.

Logistiek

Voorne-Putten Werkt beschikt over ruime goed geoutilleerde en vorstvrije op- en overslag faciliteiten (1500 palletplaatsen) met korte laad- en lostijden.

De logistieke diensten die wij verzorgen zijn:

 • Logistieke dienstverlening op maat
 • Opslag tegen concurrerende dag-, week- of maandtarieven
 • Voorraadbeheer
 • Overslag
 • Lossen/laden van containers en vrachtwagens

Wenst u meer informatie neem dan contact op met onze medewerkers van de afdeling Verkoop.

Groenvoorziening

“Uw groen, onze zorg” drukt uit wat groenvoorziening van Voorne-Putten Werkt voor haar klanten kan betekenen. Onze focus ligt op het onderhouden van de openbare ruimten maar ook het onderhoud van bedrijfsterreinen is bij ons in goede handen. Vanzelfsprekend denken wij graag met u mee met betrekking tot de inrichting en onderhoud van de buitenruimte. Wij werken bij voorkeur vanuit beeld- of frequentiebestekken om voor de opdrachtgever meetbare kwaliteit te leveren.

Onderhoud groen

Voorne-Putten Werkt voert in de regio in opdracht van gemeenten, bedrijven, scholen en instellingen onderhoud uit aan groenvoorzieningen en sportterreinen. Voor gemeenten gaat het hoofdzakelijk om onderhoud aan het groen in de woonwijken en parken. Bij bedrijven, scholen en instellingen is het onderhoud veelal gericht op het onkruidvrij houden van bestratingen, het schoffelen tussen beplantingen, het snoeien van struiken en heesters en het maaien van gazons. Tevens voert Voorne-Putten Werkt renovaties uit aan tuinen en plantsoenen. Wij werken aan de hand van het gewenste beeld (beeldbestek) of vereiste beurten per seizoen (frequentiebestek).

Voorne-Putten Werkt voert de werkzaamheden uit met vakbekwame leiding en getrainde medewerkers en opereert in de markt als hoofdaannemer en als onderaannemer. Voorne-Putten Werkt is lid van De Nederlandse Vereniging van Hoveniers en Groenvoorziening (VHG) en VCA*.

Uitvoering hygiënemaatregelen

Voorne-Putten Werkt voert in de regio in opdracht van gemeenten, bedrijven, het waterschap en het recreatieschap diverse hygiënemaatregelen uit. De opdrachten hebben voornamelijk betrekking op verzamelen en afvoeren van zwerfvuil in woonwijken, op bedrijventerreinen en plaatsen waar veel publiek komt, zoals metro- en busstations en winkel- en sportcentra. Daarnaast hebben wij jarenlange ervaring in het vrijhouden van zwerfvuil inclusief het legen van de afvalbakken, het reinigen van de aanlegsteigers en openbare toiletten in de recreatiegebieden in de regio als de Bernisse, het Brielse Meer, het Spui en de stranden van Voorne.

Wilt u meer informatie over onze ‘groene’ dienstverlening, dan kunt u contact opnemen met Kees Kempe, onze teamcoördinator Groen en Schoon.

Detachering

Actief op locatie / Inlenen

Heeft u tijdelijk behoefte aan extra mankracht dan kan Voorne-Putten Werkt u wellicht van dienst zijn. In hoofdzaak betreft het de inzet van medewerkers op werksoorten die geen bijzondere vaardigheden vereisen, maar zoals u elders op de site zult zien verrichten wij in eigen huis tal van activiteiten waar vakmanschap voor is vereist. Ook deze medewerkers kunnen door u worden ingeleend.

Op afroep of middels jaarcontracten kunnen medewerkers van Voorne-Putten Werkt tijdelijk, tegen een vaste uurloonregeling, worden geplaatst bij profit en non-profit bedrijven in de regio. Voorne-Putten Werkt garandeert zijn klanten gemotiveerde tijdelijke krachten die goed inzetbaar zijn in het “groen en grijs”. De geldigheid van de individuele VCA-certificering wordt nauwlettend bewaakt en hetzelfde geldt voor de verschillende vakspecifieke trainingen (machinevaardigheid en spuitlicenties).

Wenst u meer informatie over het inlenen van mankracht dan kunt u contact opnemen met Gert-Jan Rietdijk, onze coördinator Inlenen

Detachering / Begeleid werken

Op afroep of middels jaarcontracten kunnen medewerkers van Voorne-Putten Werkt tijdelijk, tegen een vaste uurloonregeling, worden geplaatst bij profit en non-profit bedrijven in de regio. Voorne-Putten Werkt garandeert zijn klanten gemotiveerde tijdelijke krachten, bijvoorbeeld: verpakkingsmedewerkers, conciërges, magazijnmedewerkers, schoonmakers, kantinemedewerkers, montage- en assemblagemedewerkers en nog veel meer.

Individuele detachering

Heeft u gedurende een langere tijd een medewerker nodig en wilt u er zeker van zijn dat u steeds dezelfde persoon krijgt dan heeft individuele detachering de voorkeur boven inlenen. Bij detachering legt u zich voor langere tijd vast. De medewerker blijft in dit geval gewoon in dienst van Voorne-Putten Werkt.

Groepsdetachering

Groepsdetachering, met of zonder vervoer, is meer dan het aangaan van meerdere individuele detacheringen, omdat u aanvullende diensten kunt afnemen waarmee u de regie van uw bedrijfsprocessen naar wens over kan dragen aan Voorne-Putten Werkt. Deze diensten variëren van het meeleveren van een voorman en/of productieleider tot het organiseren van personeels-aangelegenheden zoals vervoer, opleiding et cetera.

De dienstverlening detachering biedt klanten voordelen, zoals ondersteuning tijdens piekperioden. Een bijkomend voordeel voor de werknemer is, dat er veel extra werkervaring wordt opgedaan.

Begeleid werken

Bij begeleid werken gaat één van onze medewerkers bij u aan het werk onder de bij u geldende arbeidsvoorwaarden. De subsidie kan worden ingezet om de loonkosten gedeeltelijk te compenseren of om de nodige werkplekaanpassingen te realiseren. De begeleiding van de medewerker wordt verricht door één van onze detacheringsconsulenten.

Wenst u meer informatie over detacheren en/of begeleid werken, dan kunt u contact opnemen met onze accountmanagers.

Leer-ontwikkelingsbedrijf

Leer-ontwikkelbedrijf

Voorne-Putten Werkt heeft een brede expertise in huis op het gebied van het testen en ontwikkelen van individuele vaardigheden van werknemers. Omdat wij deze expertise graag met u delen, is er een
breed productenboek samengesteld.

Voorne-Putten Werkt is gecertificeerd leerbedrijf voor de branches:

 • economie, administratie en handel: Ecabo
 • groene sector: Aequor
 • logistiek: Kenniscentrum Handel
 • schoonmaak: SVS
 • techniek: Kenteq
 • voedsel en leefomgeving: Aequor

Wenst u meer informatie over de mogelijkheden van ons leer-ontwikkelbedrijf, dan kunt u contact opnemen met onze opleidingscoördinator mevrouw Dzenita Alibegic.

Download HIER onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden in PDF-format.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Voorne-Putten Werkt BV

Uitgegeven door Voorne-Putten Werkt op 1 januari 2017

Artikel 1 Algemeen

Opdrachtgever : iedere natuurlijke of rechtspersoon, die producten of diensten van Voorne-Putten Werkt afneemt of aan wie Voorne-Putten Werkt aanbiedingen doet.

Producten : alle te leveren zaken en diensten van Voorne-Putten Werkt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Voorwaarden genoemd in de navolgende artikelen gelden voor alle offertes, opdrachten en de met Voorne-Putten Werkt gesloten overeenkomsten waarbij door Voorne-Putten Werkt goederen worden verkocht, respectievelijk diensten worden verricht. Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden door opdrachtgever in elk stadium van de totstandkoming van de overeenkomst met Voorne-Putten Werkt, wordt uitdrukkelijk door Voorne-Putten Werkt afgewezen. Voor zover strijdig met schriftelijke inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden van opdrachtgever, sluiten de voorwaarden deze uit, behoudens in geval en voor zover voorwaarden van de opdrachtgever door Voorne-Putten Werkt schriftelijk geaccepteerd zijn. En in dat geval slechts voor de offerte of overeenkomst waarvoor deze afwijkende voorwaarden zijn gemaakt.

2.2 In aanvulling op het in lid 1 gemelde, zijn ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden door de kernactiviteit Werkgeversdienstverlening van Voorne-Putten Werkt van toepassing de detacheringbepalingen van Werkgeversdienstverlening.

2.3 In aanvulling op het in lid 1 gemelde, zijn ten aanzien van de verrichte werkzaamheden door de kernactiviteit Groen & Schoon van Voorne-Putten Werkt van toepassing de leveringsvoorwaarden van Groen & Schoon.

Artikel 3 Offertes

3.1 Alle door Voorne-Putten Werkt gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn volledig vrijblijvend. Voorne-Putten Werkt is niet gehouden opdrachten, die niet schriftelijk zijn geaccepteerd, uit te voeren. Aanvullende en afwijkende bepalingen zijn voor Voorne-Putten Werkt slechts bindend, indien en voor zover deze schriftelijk door Voorne-Putten Werkt zijn geaccepteerd.

3.2 Voor fouten en afwijkingen in afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, voorkomende in prijslijsten en aanbiedingen is Voorne-Putten Werkt niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

3.3 Tekeningen, fabricagebeschrijvingen en bescheiden, op de opdracht betrekking hebbende en verstrekt door Voorne-Putten Werkt, blijven eigendom van Voorne-Putten Werkt en mogen op geen enkele wijze zonder toestemming gedupliceerd, aan derden ter inzage of ter beschikking worden gegeven.

Artikel 4 Opdrachten: totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst is eerst tot stand gekomen nadat Voorne-Putten Werkt een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd dan wel nadien door Voorne-Putten Werkt feitelijke uitvoering aan de opdracht wordt gegeven.

4.2 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 werkdagen na ontvangst van de betreffende factuur.

4.3 Voorne-Putten Werkt is bevoegd om indien noodzakelijk wordt geacht, dan wel wenselijk wordt geacht voor de juiste uitvoering van de verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4.4 Opdrachtgever garandeert dat de opdracht en de voor uitvoering geleverde producten qua aard en inhoud niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen. Tevens vrijwaart de opdrachtgever Voorne-Putten Werkt tegen gerechtelijke acties van derden.

4.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die is of zal ontstaan door milieuvoorschriften. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle benodigde vergunningen zijn verkregen en dat de vergunningsvoorwaarden stipt worden nageleefd.

4.6 Voorne-Putten Werkt is gerechtigd, bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, onvoorwaardelijke, onherroepelijke zekerheid te verlangen van een opdrachtgever.

4.7 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door medewerkers van Voorne-Putten Werkt, binden Voorne-Putten Werkt slechts indien deze door Voorne-Putten Werkt schriftelijk zijn bevestigd.

4.8 Indien, om welke reden dan ook, een opdracht door opdrachtgever wordt geannuleerd in de periode tussen bevestiging en uitvoering is deze verplicht de reeds gemaakte kosten over te nemen.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Tenzij anders is overeengekomen zijn de gegeven prijzen: – Gebaseerd op de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de opdracht van belang zijnde feitelijke gegevens; – Gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, overheids- en sociale lasten, verpakkings- en andere kosten; – Exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; – Exclusief kosten van vervoer en verzekering; – Vermeld in euro’s. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend; – Exclusief emballage.

5.2 In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is Voorne-Putten Werkt gerechtigd de opdrachtprijs dienovereenkomstig te verhogen, slechts indien dit niet eerder geschiedt dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst, hetgeen volgens partijen redelijk is en de verhoging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbaar was.

5.3 Indien er sprake is van een langdurig contract worden de prijzen/tarieven jaarlijks in januari verhoogd conform de CPI-CBS.

Artikel 6 Levertijd

6.1 De levertijd, waaronder wordt verstaan de termijn voor de door Voorne-Putten Werkt te verrichten werkzaamheden, vangt aan op de dag vermeld in de schriftelijke opdrachtacceptatie.

6.2 Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, goederen etc. noodzakelijk zijn dan wel bepaalde formaliteiten zijn vereist, gaat de levertijd in op het moment dat daaraan is voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 Indien door Voorne-Putten Werkt een eerste betaling bij de bestelling wordt verlangd, vangt de levertijd aan op het moment waarop Voorne-Putten Werkt de betalingen heeft ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4 De door Voorne-Putten Werkt opgegeven levertijden zijn niet fataal. Overschrijding hiervan, behoudens opzet of grove schuld, brengt Voorne-Putten Werkt niet in verzuim en ontslaat de opdrachtgever derhalve niet van de verplichting in voorkomende gevallen een ingebrekestelling te sturen.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Onder overmacht van Voorne-Putten Werkt wordt verstaan: elke van de wil van Voorne-Putten Werkt onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Voorne-Putten Werkt kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren. Voorne-Putten Werkt zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een overmacht toestand op de hoogte stellen.

7.2 Eerst nadat de toestand van overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd, zal ieder van beide partijen gerechtigd zijn de overeenkomst, door een enkele kennisgeving aan zijn wederpartij eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zulks zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.

Artikel 8 Aflevering

8.1 Van aflevering is sprake indien de producten één van de vestigingen van Voorne-Putten Werkt hebben verlaten of indien zij na een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever voor verzending gereed liggen. Vanaf de aflevering zijn de producten voor risico van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet binnen één week de producten afneemt, zal hem een bedrag aan opslagkosten worden berekend, welk op hem zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enig recht van korting of verrekening zal worden verhaald.

8.2 De producten reizen onder alle omstandigheden voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook wanneer het francozendingen en/of retourzendingen betreft.

8.3 Indien de aflevering in gedeelten geschiedt, gelden afzonderlijke partijen op zichzelf als geleverd.

8.4 Emballage van de producten, indien door Voorne-Putten Werkt verzorgd, komt voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.5 Indien de overeenkomst bestaat uit het bewerken/verwerken van materiaal beschikbaar gesteld door opdrachtgever is Voorne-Putten Werkt gerechtigd de restanten, althans datgene wat Voorne-Putten Werkt redelijkerwijze als zodanig kan aannemen, af te voeren en te vernietigen. Indien hieraan kosten zijn verbonden komen deze voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 Betaling

9.1 Opdrachtgever dient de factuur van Voorne-Putten Werkt binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen door storting of overmaking op een door Voorne-Putten Werkt aangewezen bankrekening, zonder enige korting of verrekening tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt als betalingsdatum aangemerkt. Bij overschrijding van de betalingsdatum is de opdrachtgever vanaf de dag dat die betalingsdatum is verlopen en zonder nadere aankondiging over het openstaande bedrag de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als gehele maand.

9.3 Alle op de invordering van het verschuldigde vallende, gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, ook die van rechtskundige bijstand, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 10 Beëindiging door opzegging

Voorne-Putten Werkt heeft te allen tijde het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving. In geval van opzegging treden partijen in overleg over de gevolgen daarvan.

Artikel 11 Ontbinding

11.1 Indien de opdrachtgever nalatig is in het nakomen van zijn verplichtingen is hij in verzuim. Voorne-Putten Werkt is dan gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst: – De uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of – de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; – één en ander onverminderd de aan Voorne-Putten Werkt overig toekomende rechten en zonder dat Voorne-Putten Werkt tot enige schadevergoeding is gebonden.

11.2 In geval van surséance van betaling, faillissement, beslag op alle of op een gedeelte van de goederen van opdrachtgever of liquidatie van zaken van opdrachtgever en/of kennelijk verminderde kredietwaardigheid van deze laatste, zullen van rechtswege alle overeenkomsten met opdrachtgever zijn ontbonden, één en ander onverminderd van Voorne-Putten Werkt ter zake schadevergoeding te vorderen.

11.3 In de gevallen, bedoeld als in de aanhef van het vorige lid van dit artikel, is iedere vordering, die Voorne-Putten Werkt op opdrachtgever mocht hebben, direct en in zijn geheel opvorderbaar.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 De eigendom van producten gaat pas op opdrachtgever over, wanneer volledige betaling van alle vorderingen welke uit de overeenkomst ter zake voortvloeien, heeft plaatsgevonden.

12.2 Voorne-Putten Werkt heeft het recht hetzij de producten onder haar te houden, totdat opdrachtgever het verschuldigde met inbegrip van kosten, rente en/of schadevergoeding heeft voldaan, hetzij de producten na ingebrekestelling van opdrachtgever, aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het aan Voorne-Putten Werkt totaal verschuldigde.

12.3 In geval van niet-betaling zal opdrachtgever Voorne-Putten Werkt in staat stellen en hierbij machtigen, zonder nadere ingebrekestelling, de onbetaald gebleven goederen weg te halen of weg te doen halen van plaatsen waar deze zich bevinden, zonder dat voor het betreden van deze plaatsen enig gerechtelijke maatregel nodig zal zijn.

Artikel 13 Inspectie en klachten

13.1 Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, nauwkeurig te inspecteren/controleren. Eventuele klachten dienen uiterlijk 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk en duidelijk omschreven aan Voorne-Putten Werkt te worden medegedeeld.

13.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven gestelde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering doch indien een garantietermijn is overeengekomen, uiterlijk binnen die geldende termijn schriftelijk en duidelijk omschreven aan Voorne-Putten Werkt te worden gemeld.

Artikel 14 Garantie

14.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, wordt gedurende een op de garantiebewijzen gespecificeerde periode garantie verleend m.b.t. de door Voorne-Putten Werkt geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhavige onderdelen van het geleverde.

14.2 Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze derde/leverancier aan ons verleent.

14.3 De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik wordt gemaakt van het geleverde.

14.4 De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

14.5 Indien ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen worden vervangen, dan worden de vervangende onderdelen eigendom van Voorne-Putten Werkt.

14.6 Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen de partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Voorne-Putten Werkt niet gehouden tot garantieverplichting zolang die situatie voortduurt.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en verzekering

15.1 Alle materialen, halffabricaten, gerede producten, deel uitmakend van een loonopdracht en eigendom van de opdrachtgever, dan wel van derden die deze op verzoek van de opdrachtgever hebben aangevoerd, zijn gedurende de periode dat zij zich onder Voorne-Putten Werkt bevinden, niet door Voorne-Putten Werkt verzekert. Opdrachtgever is verplicht bedoelde producten te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder Voorne-Putten Werkt rusten.

15.2 Voorne-Putten Werkt is nimmer aansprakelijk voor bedoelde producten, behalve bij opzet of grove schuld. De opdrachtgever vrijwaart Voorne-Putten Werkt voor eventuele aansprakelijkstelling van Voorne-Putten Werkt door derden.

15.3 De eventuele aansprakelijkheid van Voorne-Putten Werkt voor gebreken welke betrekking hebben op het geleverde zelf, is beperkt tot het loondeel.

Artikel 16 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

16.1 Op de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

16.3 Alle geschillen uit deze voorwaarden of overeenkomst ontstaan, tussen Voorne-Putten Werkt en haar opdrachtgevers, voor zover deze niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Tenzij partijen nader overeenkomen ze te laten beslechten bij arbitrage.

Specifiek deel: aanvullende bepalingen m.b.t. de activiteit Detacheren

Uitgegeven door Voorne-Putten Werkt op 1 januari 2017

Artikel 1 Algemeen

1.1 Waar in deze bepaling van “medewerker” wordt gesproken, wordt steeds bedoeld “iemand die in dienst is van Voorne-Putten Werkt en gedetacheerd is bij een opdrachtgever”.

1.2 De leveringsvoorwaarden van Detacheringen zijn een specifieke aanvulling op de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Voorne-Putten Werkt. Waar door deze bepalingen niet in is voorzien, zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Voorne-Putten Werkt van toepassing.

Artikel 2 Dienstverband

2.1 Na plaatsing van een persoon vindt begeleiding plaats. Wanneer de plaatsing niet voldoet zijn partijen gerechtigd de plaatsing te beëindigen.

2.2 De opzegtermijn bedraagt in beginsel één maand tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Toezicht en begeleiding

3.1 Opdrachtgever wijst een contactpersoon aan, die de leiding geeft en toezicht houdt op de werkzaamheden van de medewerker.

3.2 Opdrachtgever voert tenminste één keer per jaar een functioneringsgesprek met de medewerker overeenkomstig de door Voorne-Putten Werkt voorgeschreven wijze.

3.3 Partijen toetsen jaarlijks de functie-uitoefening aan de functiebeschrijving. Het verrichten van werkzaamheden, die buiten de functiebeschrijving vallen, vergt overeenstemming tussen partijen.

Artikel 4 Urenverantwoording

4.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat maandelijks een urenstaat wordt ingevuld en ondertekend door opdrachtgever.

4.2 Deze staat dient uiterlijk binnen 1 week na het verstrijken van de betreffende periode in het bezit te zijn van Voorne-Putten Werkt.

4.3 Wanneer een lijst niet binnen de gestelde termijn aanwezig is, zullen alle uren als “gewerkt” worden beschouwd en, na verwerking van het bij Voorne-Putten Werkt bekende ADV/regulier of bekende afwezigheid anderszins als zodanig worden doorberekend.

Artikel 5 Verlof

5.1 De medewerker ontvangt maandelijks een actuele verlofkaart, waarop het verlofrecht en eventuele ADV-dagen staan aangegeven.

5.2 Bij verlof- en ADV-opname wordt dit door Voorne-Putten Werkt na verzoek/melding geregistreerd.

5.3 De medewerker past zich bij opname verlof- en ADV-dagen zoveel als mogelijk aan de regeling van opdrachtgever aan.

Artikel 6 Scholing en vorming

6.1 Wanneer de medewerker wil deelnemen aan functiegerichte opleidingen, bestaat de mogelijkheid hiervoor studiefaciliteiten aan te vragen bij Voorne-Putten Werkt. Bij opleidingen, gericht op zeer specifieke functies bij de opdrachtgever kunnen de kosten hiervan, in overleg, geheel of gedeeltelijk worden doorberekend.

6.2 Indien de opdrachtgever de medewerker wil laten deelnemen aan scholing en/of vorming binnen de eigen organisatie, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Onkosten

Door de medewerker in opdracht van de opdrachtgever te maken kosten, zoals reiskosten (met uitzondering van het woon-werkverkeer), kosten voor werkkleding en gereedschappen, etc. zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en verzekering

8.1 Voorne-Putten Werkt aanvaardt in verband met de plaatsing geen grotere aansprakelijkheid dan waartoe de wet haar verplicht.

8.2 Opdrachtgever vrijwaart Voorne-Putten Werkt te dezer zake voor aanspraken van derden.

8.3 De in verband met zijn plaatsing ten behoeve van de medewerker eventueel extra af te sluiten verzekering is volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 Arbeidsomstandigheden

9.1 De organisatie en uitvoering van het werk moet geschieden conform het kader van de Arbowet.

9.2 De medewerker neemt zoveel mogelijk deel aan de (werk)overlegstructuur bij de opdrachtgever.

Artikel 10 Disciplinaire zaken

Bij misdragingen van de medewerker dient de opdrachtgever zich in verbinding te stellen met Voorne-Putten Werkt.

Specifiek deel: aanvullende bepalingen m.b.t. Groenvoorziening & Externe Projecten, verder te noemen het Groen & Schoon

Uitgegeven door Voorne-Putten Werkt op 1 januari 2017

Artikel 1 Algemeen

De leveringsvoorwaarden van het Groen & Schoon zijn een specifieke aanvulling op de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Voorne-Putten Werkt. Waar door deze bepalingen niet in is voorzien, zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Voorne-Putten Werkt van toepassing.

Artikel 2 Definities

2.1 Aangenomen werk: het verrichten van werkzaamheden, welke tussen de opdrachtgever en het Groen & Schoon zijn overeengekomen tegen een tevoren afgesproken bedrag.

2.2 Uurloon: de vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

2.3 Vrij- of regiewerk: alle werkzaamheden, welke niet vallen onder de omschrijving genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel.

2.4 Langdurig contract: een overeenkomst welke door het Groen & Schoon is aangegaan met de opdrachtgever voor langer dan één jaar.

Artikel 3 Leveranties

3.1 Voorne-Putten Werkt verbindt zich jegens de opdrachtgever om hem de goederen te leveren in overeenstemming met de kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte is omschreven.

3.2 Het Groen & Schoon staat in voor de soortechtheid van de geleverde materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Het Groen & Schoon zal zo zorgvuldig toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderingen/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.

3.3 Alle leveranties welke door het Groen & Schoon geschieden, worden (voor zover deze geen onderdeel vormen van aanneming) in rekening gebracht, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken of aanbrengen.

3.4 Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en verwerkte planten of ontkieming van de geleverde zaden, wordt door het Groen & Schoon ingestaan mits de verzorging aan het Groen & Schoon is opgedragen. Tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, die al dan niet in samenhang zijn met tijdstip en/of termijn van overeenkomst, dan wel er sprake is van overmacht. Geringe afwijking in de hergroei zijn hier niet begrepen. Onder geringe afwijking wordt verstaan tot maximaal 10% uitval. Het uitvalpercentage wordt bepaald door de prijs van de relevant geleverde producten.

Artikel 4 Uitvoerbaarheid van de opdracht

Indien, naar het oordeel van het Groen & Schoon, de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip, respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft het Groen & Schoon het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft het Groen & Schoon het recht, de aanplant verder uit te stellen indien die naar zijn oordeel in het kader van de hergroei van geleverde planten noodzakelijk is, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld, zijn geëindigd.

Artikel 5 Oplevering

Onder levering van aangenomen werk of vrij- of regiewerk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en het Groen & Schoon daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Het Groen & Schoon is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw, inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten zijn aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van het Groen & Schoon, zijn personeel of eventuele onderaannemers.

6.2 Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat het Groen & Schoon niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.

6.3 De eventuele aansprakelijkheid van het Groen & Schoon voor gebreken welke betrekking hebben op het geleverde zelf, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs.

6.4 De opdrachtgever vrijwaart het Groen & Schoon voor aanspraken van derden jegens het Groen & Schoon indien het Groen & Schoon schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt, welke, indien deze informatie wel bij het Groen & Schoon bekend ware geweest tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

Artikel 7 Prijswijzigingen

7.1 Bij uitvoering van eenmalige werkzaamheden zullen er geen prijsverhogingen plaats kunnen vinden.

7.2 Indien er sprake is van een langdurig contract kan het Groen & Schoon een keer per jaar een initiële prijswijziging doorvoeren. De opdrachtgever heeft als dan het recht de overeenkomst te ontbinden, met inachtneming van de in artikel 8 gestelde opzegtermijn. De prijsaanpassing vindt jaarlijks in januari plaats conform de CPI-CBS. Dit in afwijking van de VHG-voorwaarden.

7.3 Wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minder werk.

7.4 Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling van de hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.

Artikel 8 Onderhoudswerkzaamheden

8.1 Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

8.2 De overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van het contractjaar.

Artikel 9 Milieuaspecten uitvoering van werkzaamheden

9.1 Het Groen & Schoon zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.

9.2 De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever.

Spijkenisse, 1 januari 2017

Download HIER het productenboek in PDF-format.